Mga bino nga Italyano

Masseto 2007

€ 1,100.00

Masseto 2008

€ 1,180.00

Masseto 2009

€ 1,000.00

Masseto 2010

€ 1,050.00

Masseto 2011

€ 990.00

Masseto 2012

€ 920.00

Masseto 2013

€ 920.00

Masseto 2014

€ 890.00

Masseto 2018

€ 790.00

Masseto 2016

€ 990.00